அம்மா இன்சீஃப்

கறுப்பின தாய் தனது குழந்தைகளுக்கு கிறிஸ்துமஸுக்கு ஒரு விற்பனை இயந்திரத்தை பரிசளித்த பிறகு கலவையான எதிர்வினைகளைப் பெறுகிறார்

சமூக ஊடகங்களில் சியாரா பேக்கர் என்று அடையாளம் காணும் பெண், தனது மகளுக்கும் மகனுக்கும் கிறிஸ்துமஸுக்கு ஒரு விற்பனை இயந்திரத்தை பரிசளிக்கத் தேர்ந்தெடுத்ததாகக் கூறினார்.